Pastorační list

02.12.2022

Vážené sestry a bratři v Kristu,

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, i Pána Ježíše Krista.

Jmenuji se Samuel Vašin a jsem duchovním Církve československé husitské již deset let. Pocházím z náboženské obce Církve československé husitské (dále jen NO CČSH) v Nuslích. Studuji na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen HTF UK). Při studiu jsem nejčastěji navštěvoval náboženské obce CČSH v Nuslích, Michli, Holešovicích, na Vinohradech, Zderazi, Žižkově a v kostele Sv. Mikuláše. Patřím mezi zakladatele studentského spolku Elíša na HTF UK, který seznamoval studenty s fakultou i CČSH. První službu jsem vykonával v NO CČSH v Horažďovicích a v Katovicích a v Domově pro seniory v Sušici. Nyní třetím rokem působím v NO CČSH v Husinci (konkrétně v Prachaticích) a v Křemži. Později mi přibyla NO CČSH v Trhových Svinech. Vykonávám aktivity v celocírkevním výboru setkání mládeže CČSH, v Pastorační komisi Ústřední rady CČSH a v Revizním výboru Plzeňské diecéze CČSH. Od letošního září mě diecézní rada Plzeňské diecéze CČSH jmenovala duchovním i ve vaší náboženské obci. V Písku od té doby se svou ženou Petrou a roční dcerou Tabitou bydlím a žiji, a odsud plním své dosavadní závazky. V případě potřeby svátosti, rozhovoru či setkání mi zavolejte na telefonní číslo 601154721 nebo, pokud telefon nezvednu, mi napište sms, ozvu se co nejdříve zpět.

Barvy přírody nám ukazují jedinečnost každého lístku na Boží zahradě a i my jsme takové Boží listy. Každý z nás je specifický svou velikostí, tvarem i barvou, ale jedno máme společné - našeho nebeského Otce, ve kterého jsme uvěřili. To on seslal svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, i svého Svatého Ducha. To on tvoří jednotu v našem středu. V něho jsme uvěřili, s ním žijeme a s ním budeme pochováni. Není jiné cesty ke spáse než skrze Ježíše Krista. My v církvi bojující jsme si vědomí, že skrze našeho Pána jsme v životě i smrti svobodně a zdravě svázáni s církví vítěznou. Je psáno: A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: "Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův?" On přece není Bohem mrtvých, ale živých (Mt 22, 31-32). Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží (Lk 3, 4-6). Nedávno jsme se smutkem a bolestí vzpomenuli na naše zemřelé, na ty, kteří byli neoddělitelnou součástí našich životů a Pán života a smrti je již odvolal z tohoto světa. Ale jako křesťané bychom si také měli uvědomit, že na smrt nenahlížíme jako na konec, ale jako na nový začátek. Začátek, který můžeme chápat jako dveře, které se otvírají a umožňují vstoupit do věčnosti, do Božího království - do míst, kde nebude smrti, žalu ani nářku ani bolesti, a kde Bůh setře každou slzu z očí (dle Zj 21,4). Víme, že smrtí se rodíme do věčnosti. A pokud jsme naše zemřelé opravdu milovali a nosíme je ve svém srdci, pak jsme s nimi stále spojeni.

Čas adventu a Vánoc

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Janovo evangelium 1,1-14)

Společně budeme také moci očekávat příchod světla v době adventní. Světlo, které v této době potřebuje každý z nás. Očekávání narození Ježíše Krista je časem nového církevního roku, ve kterém doufáme v životní změny k lepšímu. Janovo evangelium nám jasně říká, kdo je Syn Boží. Ti, kdo jej přijímají, se stávají dětmi Božími. Buďme tedy jako děti Boží milovaní a vedení k duchovní dospělosti. Nechme se vést hvězdou do Betléma i v našich srdcích. Třetí adventní neděle bude výjimečná - bude ve znamení společného stolování. Po krátké bohoslužbě (začíná výjimečně až v 17h) s Večeří Páně bude připraveno pohoštění, které můžete svými pochutinami doplnit i vy. Těšíme se na společně prožitý adventní čas a vánoční svátky.

Adventní a vánoční bohoslužby v Husově sboru NO CČSH v Písku

 • 27. listopadu od 9h - 1. neděle adventní v Písku
 • 04. prosince od 9h - 2. neděle adventní v Písku
 • 04. prosince od 17h - rozsvícení betlému Domácího hospice Athelas, střediska Husitské diakonie, koná se na nádvoří Sladovny (pořádá Domácí hospic Athelas a Sladovna Písek)
 • 11. prosince od 17h - 3. adventní neděle v Písku bohoslužba a společné stolování
 • 13. prosince od 17h - autorské čtení faráře CČSH Lukáše Bujny, koná se v Městské knihovně Písek (pořádá Městská knihovna Písek)
 • 18. prosince od 9h - 4. adventní neděle v Písku
 • 22. prosince od 10h - Domov pro seniory Světlo v Písku, koná se v kapli DPS Světlo v Písku
 • 24. prosince od 23h - Vigilie Božího hodu vánočního v Písku
 • 25. prosince od 9h - Hod Boží vánoční v Písku

Pravidelné bohoslužby ve správě duchovního Samuela Vašina

 • NO CČSH v Písku - neděle v 9h v Husově sboru
 • NO CČSH v Prachaticích - první až čtvrtá neděle v 15h v Husově sboru
 • NO CČSH v Křemži - první a třetí neděle v 11h v Husově sboru
 • NO CČSH v Trhových Svinech - čtvrtek v 17h ve Sboru CČSH k památce Jana Žižky

Závěrem bych Vás chtěl poprosit o zaplacení církevního příspěvku za minulé roky i budoucí rok 2023. Na rok 2023 je doporučená částka 500 Kč. Je možnost NO CČSH v Písku podpořit jednorázovou i pravidelnou částkou v jakékoli výši. Vkládejte příspěvek přímo na účet vedený u České spořitelny pod číslem 0642536309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Za všechny Vaše dary a příspěvky mnohokrát děkujeme!

S láskou Kristovou, jáhen Samuel Vašin