Svátosti

Svátosti jsou mystériem lásky Nejsvětější Trojice a křesťanského života. Svátosti jsou viditelná, Ježíšem Kristem ustanovená a z Ducha Svatého působivá, znamení, s nimiž je spojena neviditelná Boží milost. Svátostná milost působí skrze živou víru, naději a lásku. Svátostmi se křesťan přímo podílí na vnitřním agapálním tajemství Svaté Trojice. 

křest

Křest je svátost, která křtěnce (katechumena) skrze vodu a slova pronesená ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého připojuje skrze spásnou smrt Kristovu do života a společenství svatých, odpouští hřích z Adamova pádu i hříchy spáchané od narození, skrze Ducha Svatého pokřtěné znovuzrozuje, posvěcuje a předává jim charakter všeobecného kněžství.

biřmování

Biřmování je svátost, ve které křesťan skrze vkládání ruky biskupovy (nebo oprávněného kněze), pomazání svatým křižmem a skrze slova o přijetí Ducha Svatého prohlubuje svou účast na milosti Trojjediného Boha v životě a tak je zavazován k naplňování všeobecného kněžství, jakož i lépe uzpůsobován k přijímání charismatických darů.

útěcha nemocných

Ve svátosti útěše nemocných přichází Kristus k nemocnému, stářím nebo jiným utrpením zemdlenému křesťanovi na pomoc tím, že pomazáním svatým olejem nemocných a slovem kněžské modlitby církve v Duchu Svatém mu otevírá milost spasení a život věčné lásky.

zpověď

Pokání je svátost, skrze níž se kněžskou službou Církve a její moci klíčů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého odpouštějí hříchy kajícím a věřícím, spáchané od křtu, odpouštějí se tresty a navrací se milost. 

manželství

Manželství je svátost, kterou se pokřtění, muž a žena, před církví ve vzájemné svobodné lásce spojují k trvalému společenství a skrze Ducha Svatého si vzájemně udělují milost k věrnému a láskyplnému obecenství rodiny. Manželé se tak připodobňují k tajemství lásky vnitřního života Svaté Trojice, která je skutečným vykonavatelem svátosti.

kněžství

Svěcení kněžstva je svátost zplnomocňující ke zvěstování Slova a k udělování svátostí. Tato svátostná služba vykonávaná ve třech stupních (jáhen - kněz - biskup) má pro církev i nositele této služby trvalou platnost v Duchu Svatém, který byl církvi dán ke splnění jejího poslání ve světě. Vysvěcený je stavěn do čela společenství věřících jako jeho služebník, aniž je mu nadřazován.

eucharistie

Eucharistie je obětní večeře lásky, skrze kterou se jedinečná smrt Kristova představuje a zpřítomňuje. V eucharistických darech spolupůsobením Ducha Svatého je pravdivě, trvale přítomen celý Kristus se svým pravým Tělem a Krví (reálná a trvalá přítomnost) pod způsobami chleba a vína. Kdo ve víře přijímá svátost Eucharistie, očišťuje se od každodenních hříchů, rozmnožuje a posiluje milost Boží, dotýká se bezprostředně Tajemství Svaté Trojice, a tak vstupuje do společenství života svatých v Kristu a s Kristem.